Menu

Wet Implementatie EU-richtlijn

2 August 2022 -

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 is  de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. De EU-richtlijn heeft tot doel om te zorgen voor meer  transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden eb meer balans tussen werk en privé. In dit artikel beschrijven wij de belangrijkste wijzigingen.

 

Verplichte scholing kosteloos

Scholing die verplicht is op grond van cao of wet, zal kosteloos moeten worden aangeboden, en – indien mogelijk – zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens werktijd. Tot slot heeft de nieuwe wet tot gevolg dat het voor verplichte scholing niet langer mogelijk is om een studiekostenbeding overeen te komen met een werknemer.

Nevenactiviteitenbeding

Een nevenactiviteitenbeding, dat de werknemer verbiedt om naast zijn baan nog ander werk te hebben, is vanaf 1 augustus 2022 niet meer toegestaan, tenzij er een objectieve rechtvaardiging is. Een objectieve rechtvaardiging kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van overschrijding van de arbeidstijdenwet. In het beding zelf hoeft de objectieve rechtvaardiging niet te zijn opgenomen. Deze mag ook achteraf worden gegeven. Een objectieve rechtvaardiging kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van overschrijding van de arbeidstijdenwet.

Uitbreiding wettelijke informatieplicht

De informatieplicht van de werkgever was al opgenomen in artikel 7:655 BW, maar deze is per 1 augustus 2022 uitgebreid. Door deze aanpassing zal de werkgever extra informatie moeten verstrekken aan de werknemer in de arbeidsovereenkomst. Zo dient de werkgever voortaan ook informatie aan de werknemer te verschaffen over de arbeidsplaats, arbeidstijden, verlofregelingen, proeftijd, afzonderlijke loonbestanddelen zoals bonussen of toeslagen, recht op scholing en procedurele aspecten bij het beëindigen van het dienstverband.

Meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Werknemers waarvan het werkpatroon geheel of grotendeels onvoorspelbaar is, krijgen met deze wet meer bescherming. Zo kunnen werknemers alleen worden verplicht te komen werken op de vooraf in de arbeidsovereenkomst opgenomen referentiedagen- en uren. Bijvoorbeeld dat een werknemer alleen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00 uur kan worden opgeroepen.