Menu

Privacy statement

Als u persoonsgegevens aan Actief Werkt! verstrekt dan is dit privacy statement daarop van toepassing. Actief Werkt! spant zich naar alle redelijkheid in om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacystatement. Onze werkwijze hebben wij zodanig ingericht dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving.

Actief Werkt! heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Deze melding is terug te vinden in het openbaar meldingenregister op de website van het Cbp onder meldingsnummer 1131427.

Website

Actief Werkt! maakt gebruik van web statistieken en cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw Web browser op de harde schijf van uw computer plaatst. Bij een vervolgbezoek op onze website worden deze cookies herkend. Dit om het gebruikersgemak te optimaliseren.

Actief Werkt! maakt verder gebruik van IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, om bewegingen van gebruikers te traceren en algemene demografische informatie en andere informatie te verzamelen voor algemeen gebruik. Elke computer op het internet heeft een eigen Internet Protocol-adres. Een IP-adres is een uniek cijfermatig adres dat de officiële locatie op het Internet weergeeft. IP-adressen zijn niet verbonden met persoonsgebonden informatie.

Doel

U kunt onze website bezoeken zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden persoonsgegevens van u nodig hebben. In dat geval zullen wij daar om vragen. Wanneer u aangeeft dat uw gegevens niet mogen worden gebruikt dan respecteren wij dat. Op het moment dat u persoonsgegevens invult op onze website, dan worden uw persoonsgegevens vastgelegd ten behoeve van onze dienstverlening. Deze dienstverlening bestaat uit uitzenden, payrolling, werving en selectie, bemiddeling en detachering.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

  1. Om u aanbiedingen te doen of informatie te verstrekken over de dienstverlening van Actief Werkt! of overige aanbiedingen.
  2. Om de relatie met u te onderhouden.
  3. Voor het afnemen van een drijfverenscan.
  4. Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.
  5. Om een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen overeenkomen en deze vervolgens te kunnen uitvoeren.
  6. Ten behoeve van training en opleidingen.
  7. Voor het genereren van management informatie.
  8. Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.


Beveiliging

Actief Werkt! draagt zorg voor de naleving van de wet en treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies, aantasting of onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking.


Verstrekking en uitwisseling persoonsgegevens

Actief Werkt! kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar zusterbedrijven, haar opdrachtgevers, onderaannemers die in opdracht van Actief Werkt! diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en in het geval Actief Werkt! hiertoe verplicht is als gevolg van een gerechtelijk vonnis of gerechtelijk bevel. Alleen de noodzakelijke informatie wordt verstrekt. Als u heeft aangegeven alleen vacatures op uw emailadres te willen ontvangen, dan zal uw emailadres niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 


Bewaartermijn

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften worden uw persoonsgegevens bewaard voor zover dit redelijkerwijs nodig is om het doel te realiseren. Daarna worden uw gegevens verwijderd en vernietigd. 


Andere websites

Op onze website treft u een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Actief Werkt! geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Wij raden u aan om eerst het privacystatement te lezen van de website die u bezoekt, voordat u persoonlijke gegevens invoert.


Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie heeft met ons bedrijf dan heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien. Via uw eigen account heeft u voor een groot deel inzage over de geregistreerde persoonsgegevens en kunt u een aantal van deze gegevens zelf op elk gewenst moment wijzigen. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking, dan kunt u hiervan een overzicht bij ons opvragen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u ons via privacy@actiefwerkt.nl verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 


Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit privacystatement kunt u contact met Actief Werkt! opnemen via privacy@actiefwerkt.nl.