Menu

Geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten

29 October 2019 - Actief Werkt

Met de nieuwe cao voor uitzendkrachten komen er gelijke cao-afspraken voor de gehele sector. Vanaf 1 september zijn er al een aantal wijzigingen in de huidige cao doorgevoerd. Per 30 december worden de twee cao’s van de ABU en de NBBU helemaal geharmoniseerd. Het blijven formeel twee cao’s, maar inhoudelijk zijn de cao’s hetzelfde. Voor alle uitzendkrachten gelden dan dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Wijzigingen per 30 december

De nieuwe uitzend cao bestaat uit een mooie combinatie van de twee oude cao’s. Door de nieuwe cao kunnen zich drie situaties voordoen: de afspraak wijzigt de regeling ten opzichte van één cao, beide cao’s of geen van beide cao’s. In het laatste geval betreft het puur een tekstuele wijziging om de cao beter leesbaar te maken. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe afspraken als gevolg van harmonisatie en vernieuwing van de cao. 

Aanduiding fases

De fases uit de fasesystematiek worden aangeduid als fase A / 1-2, fase B / 3 en fase C / 4. Uitzendbureaus kiezen zelf of ze een aanduiding in cijfers of letters gebruiken.

Werkingssfeer payroll

Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is wettelijk vastgelegd dat payrollovereenkomsten buiten de cao voor uitzendkrachten vallen. Om werkgevers de kans te geven om hun zaken op orde te brengen is er een overgangsregeling voor lopende payrollovereenkomsten die vóór 1 januari 2020 zijn ingegaan. 

Contractduur

Er komt een minimale contractduur van 4 weken in fase A / 1-2 voor elkaar opvolgende uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd bij dezelfde werkgever. Dag- en weekcontracten worden hiermee tegengegaan.

Kennisgevingstermijn

De kennisgevingstermijn voor beëindiging van fase A / 1-2 uitzendovereenkomsten met uitzendbeding gaat gelden na 26 gewerkte weken en wordt 10 dagen. Voor alle uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding gelden de wettelijke opzegtermijnen.

Inlenersbeloning

Voorheen liet de cao het uitzendbureau gedurende de eerste 26 weken van een plaatsing de keuze: ofwel de beloningsregeling uit de ABU-cao wordt toegepast, ofwel de inlenersbeloning geldt vanaf dag 1. Dat is vanaf 30 december 2019 niet meer mogelijk. De inlenersbeloning, de beloningssystematiek die de opdrachtgever (inlener) hanteert voor de eigen werknemers, gaat gelden voor alle uitzendkrachten. Dit geldt ook bij doorleen, het in- of uitlenen van werknemers tussen werkgevers. Bij doorleen van een uitzendkracht van de ene opdrachtgever aan de volgende geldt de inlenersbeloning van de opdrachtgever waar de uitzendkracht werkzaam is. Uitzondering op deze regeling zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en schoolverlaters zonder startkwalificatie.

Voor alle vakantiewerkers gaat de inlenersbeloning ook gelden.

Uitzendkrachten fase C / 4

De uitzendkrachten in fase C / 4 aan wie tot 30 december 2019 de volgens de ABU-cao de ABU-beloning is toegekend, gaan per 30 december 2019 over op inlenersbeloning waarbij het feitelijk loon minimaal gelijk blijft aan het loon dat ze voor 30 december 2019 ontvingen.

Loonbegrippen en toelichting

Uitzendkrachten hebben recht op duidelijke informatie over hun beloning. Verschillende loonbegrippen waaronder het element toeslagen zijn beter omschreven waardoor duidelijker is dat alle toeslagen voor het werken in onregelmatigheid en ploegendienst onder de inlenersbeloning vallen.

Vergoeding werkgebonden reisuren

Uitzendkrachten krijgen voortaan een vergoeding voor aan het werk verbonden reisuren, mits de opdrachtgever een regeling voor vergoeding van reisuren kent.

Sneller periodieke verhoging

Uitzendkrachten krijgen sneller een periodieke loonsverhoging toegekend als zij langer in (nagenoeg) dezelfde functie bij verschillende opdrachtgevers maar via dezelfde uitzendonderneming hebben gewerkt. De werkervaring bij de verschillende opdrachtgevers wordt doorgeteld.

Doorbetaling wegvallen werk

Bij het wegvallen van werk krijgen uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met een loondoorbetalingsverplichting (in principe alle uitzendkrachten in fase B / 3 en C / 4) 100% van hun laatste uurloon doorbetaald. Als ze vervolgens bij een andere opdrachtgever gaan werken, ontvangen ze de daar geldende inlenersbeloning. Voor uitzendkrachten in fase C / 4 met een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat een nieuwe sterk vereenvoudigde inkomensbescherming gelden. Het loon in een nieuwe opdracht is conform de daar geldende inlenersbeloning maar bedraagt altijd tenminste 90% van het laatst verdiende loon en nooit minder dan 85% van het hoogst genoten loon in fase C / 4.

Doorbetaling ziekte

Voor de hele uitzendsector gaat één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte gelden. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% en in het tweede jaar tot 80% aangevuld. Er is beter omschreven op basis van hoeveel uren ziektegeld moet worden betaald en over welke loonelementen.

Vakantiebijslag

De vakantiebijslag wordt verhoogd van 8% naar 8,33%.

Toeslagen voor onregelmatigheid of overwerk

Toeslagen voor werken in onregelmatigheid of voor overwerk worden direct uitbetaald of in overleg in tijd gereserveerd voor compensatie-uren.

Vakantiedagen

Alle uitzendkrachten krijgen voortaan recht op 25 vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband. Voor vakantiewerkers blijft een afwijkende regeling gelden, zij hebben slechts recht op het wettelijk aantal vakantiedagen.

Feestdagen

Bij de toekenning van feestdagen wordt verduidelijkt wanneer er recht bestaat op doorbetaling van de feestdag. De regeling wordt gunstiger voor uitzendkrachten.

Bijzonder verlof regeling

Het geboorteverlof en verlof voor het afleggen van het vakexamen zijn toegevoegd aan de bijzonder verlof regeling voor uitzendkrachten en de verhuisdag is komen te vervallen.

Bron: ABU

 

Vragen over de nieuwe cao?

Onze uitzendkrachten vallen onder de cao van de ABU en zullen door ons worden geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de nieuwe cao voor uitzendkrachten? Neem dan contact op met één van onze vestigingen in de buurt.

Vind uw vestiging