Menu

Diversiteit en inclusiviteit

Actief Werkt! erkent het grote belang om met elkaar te werken aan een diverse en inclusievere omgeving. In de wereld, in onze maatschappij en ook op het werk. We gaan in gesprek met onze opdrachtgevers over de wijze waarop dit in hun organisatie wordt vormgegeven. En we dragen daar zelf ons steentje aan bij in de werving van talenten. We selecteren alleen op competenties en functierelevante kenmerken van kandidaten en gaan altijd persoonlijk met elkaar in gesprek. Dan pas leer je elkaar kennen en kunnen wij de beste match maken. We ondersteunen de zienswijze dat in een inclusieve werkomgeving iedereen tot zijn recht komt. We zien dagelijks op de werkvloer dat organisaties met meer diversiteit beter presteren. Deze organisaties zijn creatiever, kunnen sneller innovaties doorvoeren en herkennen veel sneller welke thema’s belangrijk zijn voor de toekomst.


Bewustwording

In onze organisatie begint werken aan inclusiviteit bij de bewustwording van onze eigen medewerkers. We besteden aandacht aan diversiteit en inclusiviteit bij het inwerkprogramma en opleiden van onze medewerkers. Een belangrijke doelgroep zijn onze intercedenten en recruiters. Zij zijn immers dagelijks in gesprek met kandidaten. In onze organisatie werken onze leidinggevenden bewust aan inclusief leiderschap. Fit, fair en forward zijn de pijlers van dit beleid.

De campagne van de ABU “werk jij mee? zeg nee” is erop gericht om intercedenten te helpen hoe om te gaan met discriminerende verzoeken. De tools die daarin beschikbaar worden gesteld zijn aangeboden aan al onze medewerkers.

Aanvullend bieden we onze medewerkers jaarlijks online trainingen aan waarin we kennis meegeven over bewust en onbewuste discriminatie. Hoe herken je dit en hoe ga je er over in gesprek. Ons antidiscriminatiebeleid is bekend bij al onze medewerkers.

We trainen onze medewerkers in het schrijven van vacatureteksten. Het is belangrijk om voor deze stap in het recruitmentproces continu aandacht te hebben. Hoe zorgen we ervoor dat onze vacatures zo worden aangeboden dat iedereen zich welkom voelt om te solliciteren. Dat is een begin om te komen tot een juiste afspiegeling van onze maatschappij.


Antidiscriminatiebeleid Actief Werkt!

Actief Werkt! discrimineert niet! Iedereen verdient gelijke kansen en we houden ons dan ook aan de gelijke behandelingswetgeving. Wij tolereren geen onderscheid op kenmerken die er niet toe doen, zoals geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd.

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze zich hieraan houden en dat ze anderen hierop aanspreken. Bij het werven en selecteren van kandidaten wordt er enkel rekening gehouden met “functierelevante kenmerken”. Bij een discriminerend verzoek, spreken we de klant direct hierop aan en proberen we het ware verzoek te achterhalen. Blijft de klant bij zijn discriminerende verzoek dan beëindigen we de samenwerking. Discriminatie? Onacceptabel!


Lid van de ABU

De ABU en zijn leden zetten zich in voor een arbeidsmarkt zonder discriminatie. Dat staat in onze gedragsregels. Ook moeten alle ABU-leden antidiscriminatiebeleid hebben, dit uitvoeren en regelmatig evalueren. ABU-leden krijgen hiervoor controles. Met scholing, voorlichting en mysterycalls zorgt de ABU ervoor dat het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie hoog op de agenda blijft staan.


Cijfers van onze branche

De waarde van uitzendwerk is en blijft groot. Werken via het uitzendbureau is laagdrempelig en biedt aan iedereen die wil kans op werk.
Zo heeft de uitzendbranche 16% van de extra banen van de banenafspraak gerealiseerd. 24% van de werkende statushouders heeft via een uitzendbureau werk gevonden. Voor 32% van de WW’ers die weer aan het werk gaat, is het uitzendbureau de toegang naar de arbeidsmarkt. 76% van de WW’ers die via een uitzendbaan weer begonnen, is drie jaar later nog aan het werk.