Menu

Voorwaarden van inschrijving  1. Zodra je aan de slag gaat als uitzendkracht ben je in dienst van Actief Werkt!, maar verricht je werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever(s) van Actief Werkt!. Er wordt dan een uitzendovereenkomst gesloten tussen de uitzendkracht en Actief Werkt!.

  2. Op de relatie tussen de uitzendkracht en Actief Werkt! zijn zowel deze voorwaarden van inschrijving als de CAO voor uitzendkrachten van toepassing. Hierin staat beschreven wat van de uitzendkracht wordt verwacht als hij of zij bij Actief Werkt! staat ingeschreven of voor Actief Werkt! gaat werken, maar ook wat er van Actief Werkt! mag worden verwacht.

  3. De uitzendkracht verklaart hierbij dat de bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens en documenten, in het bijzonder met betrekking tot de identiteit, het recht om in Nederland te verblijven en te werken, adres en overige contactgegevens, opleiding(en), werkervaring en wensen juist en volledig zijn. De uitzendkracht dient Actief Werkt! steeds tijdig en schriftelijk te informeren over wijzigingen en/of aanvullingen ten aanzien van de verstrekte persoonsgegevens.

  4. Actief Werkt! is verantwoordelijk voor de door de uitzendkracht verstrekte en/of anderszins verzamelde persoonsgegevens. Actief Werkt! gaat dan ook zorgvuldig met de persoonsgegevens om en verwerkt deze om een goede invulling te kunnen geven aan de wetgeving en aan haar dienstverlening. Voor deze doeleinden kunnen persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt, zoals (potentiële) opdrachtgevers, zusterbedrijven of overheidsinstanties.

  5. Actief Werkt! verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving. Meer informatie over en een beschrijving van de persoonsgegevens en de doeleinden van verwerking is te vinden in het privacystatement op www.actiefwerkt.nl.

  6. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, eindigt iedere uitzendovereenkomst van rechtswege doordat de uitzending van de uitzendkracht naar de opdrachtgever van Actief Werkt! ten einde komt op verzoek van de opdrachtgever.

  7. De uitzendkracht verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden en volledig met die voorwaarden in te stemmen middels ondertekening van de uitzendovereenkomst.