Menu

Tips voor veilig werken in een industriële omgeving

Werk jij in een industriële omgeving?  Dan heb je met veiligheidsrisico's te maken. Om goed voorbereid aan je werk te starten, en te voorkomen dat je in onveilige situaties terecht komt hebben wij belangrijke informatie voor je op een rijtje gezet. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Het bedrijf waar je werkt, de zogenaamde 'inlener', stelt persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, die horen bij de uitvoering van je werkzaamheden. Deze middelen staan ook op de ARBO-checklist. Jij bent verplicht om ze correct te gebruiken en er goed voor te zorgen. Op die manier zorgen we samen voor jouw veiligheid; onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Hulpmiddelen hij tillen en dragen

In de industrie worden veel zware voorwerpen gebruikt: machines, onderdelen van installaties, maar ook eindproducten of bouwmaterialen. Om te voorkomen dat je onnodige blessures of zelfs blijvend letsel oploopt, vinden we het belangrijk dat je de regels naleeft die gelden voor het tillen en dragen van voorwerpen.

GEBRUIK ALTIJD HULPMIDDELEN BIJ VOORWERPEN DIE ZWAARDER ZIJN DAN 25 KG. OOK BIJ ONHANDIG GROTE VOORWERPEN MOET JE HULPMIDDELEN GEBRUIKEN.


Tillen met de hand

Houd de volgende regels in gedachten als je gaat tillen:

 • Buk en til niet onnodig en gebruik bij voorkeur hulpmiddelen.
 • Bedenk eerst hoe je een voorwerp gaat verplaatsen, maak de weg vrij van obstakels en ga dan pas over tot actie.
 • Is de vloer waar over je moet bewegen glad, gebruik dan werkschoenen met een stroeve zool.
 • Bepaal vooraf het gewicht en het zwaartepunt van de last.
 • Ga recht voor het voorwerp staan dat je gaat tillen.
 • Draai je rug nooit om te tillen verplaats je voeten om recht te kunnen tillen.
 • Zet je voeten op heupbreedte en zoek een goede balans voordat je begint met tillen.
 • Buig door je knieën en houd je rug recht. Hiermee kun je de sterkste spieren belasten: je bovenbenen.
 • Span je buikspieren aan om je rug te ontlasten en til met twee handen.
 • Beweeg langzaam, houd de last zo dicht mogelijk bij je lichaam en til nooit hoger dan schouderhoogte.
 • Luister naar je lichaam: pijn is een signaal van overbelasting. Je voelt dat zelf het beste. Beginnende klachten worden snel erger, dus forceer niets en gebruik hulpmiddelen waar mogelijk.


Handgereedschap en machines

Als je gaat werken met handgereedschap (met of zonder aandrijving), gereedschapsmachines of las- en snijdapparatuur gelden de bijbehorende veiligheidsregels.

 • Zorg dat je de gebruiksaanwijzing en instructies kent die bij deze hulpmiddelen horen.
 • Bedien nooit machines waarvoor je niet bent opgeleid.
 • Verwijder nooit aangebrachte beveiligingen.
 • 50 Volt wisselspanning en 120 Volt gelijkspanning worden onder normale omstandigheden als 'veilig' beschouwd. Veilige spanning wordt gebruikt op plaatsen met een groter risico, zoals vochtige en besloten ruimtes. En zelfs veilige spanning is niet zonder risico's: als je zelf nat bent (bijvoorbeeld door zweet) of niet gezond, kun je ernstig letsel oplopen. Houd je dus altijd aan de veiligheidsvoorschriften!
 • Gereedschap gebruik je uitsluitend waarvoor het is bedoeld.
 • Houd gereedschap netjes en berg het na gebruik weer op in een gereedschapskist.
 • Gebruik geen beschadigd of defect gereedschap en laat onderhoud aan elektrische gereedschappen alleen uitvoeren door daartoe bevoegde personen.

Werken met bewegende delen

Machines en gereedschappen met bewegende delen, brengen risico's met zich mee. Om deze risico's te verminderen, kun je zelf een aantal voorzorgsmaatregelen treffen:

 • Draag goed aansluitende kleding zonder wijde pijpen of mouwen.
 • Je kleding mag geen rafels of scheuren hebben.
 • Bind lange haren in een korte staart en draag een baardnetje als je een lange baard hebt.
 • Draag geen handschoenen of ringen als je met je handen bij de bewegende delen kunt komen.
 • Rem gereedschap nooit met je handen af, maar laat het uit zichzelf uitdraaien.
 • Werk je met een los werkstuk, klem dat op een werkbank. Houd het nooit met je handen vast tijdens het werken.

 

Werken met gevaarlijke stoffen

In de industriële sector wordt veel gewerkt met stoffen die bij verkeerd gebruik letsel kunnen veroorzaken aan materialen, personen, gebouwen, installaties of de omgeving. Dit kan een direct letsel zijn, zoals explosie of brandwonden, maar ook letsel dat niet direct schadelijk lijkt zoals bodemvervuiling. Voor het werken met gevaarlijke stoffen is het van belang dat je de juiste pictogrammen herkent. Gevaarlijke stoffen komen voor in verschillende toestanden:

 • Gas (bv. waterstofsulfide
 • Damp (bv. zoutzuurl
 • Vaste stof (bv. soda)
 • Vloeistof (bv. zwavelzuur)
 • Nevel (bv. mist)
 • Stof (bv. asbest)

Op de ARB0-checklist kun je altijd terugvinden welk persoonlijk beschermingsmiddel noodzakelijk is bij het werken met een gevaarlijke stof.

Werken op hoogte

Europese richtlijnen bepalen dat werken op hoogte alleen is toegestaan als wordt gewerkt vanaf een veilige ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Het werken met een ladder mag daarom alléén als het risico op ongevallen zo klein is, dat er geen reden is om andere arbeidsmiddelen te gebruiken. Bovendien moeten de werkzaamheden van korte duur zijn. Ook als een locatie niet kan worden aangepast, is het gebruik van een ladder toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld bij monumenten waaraan niets mag worden bevestigd. Steigers bouwen en onderhouden is een specialistisch werk. Een goed gebouwde steiger is een veilige werkplek en daarom is het van belang dat je nooit iets verandert aan een steiger.

Werken in besloten ruimtes

Moeilijk toegankelijke procesapparatuur, riolen, putten en kelders vallen onder de categorie besloten ruimtes. Een normale werkhouding is hier vaak niet mogelijk is en er is meestal sprake van slechte ventitatie. Voor het werken in besloten ruimtes is een speciale werkvergunning nodig. In de werkvergunning staan ook de specifieke veiligheidsvoorschriften vermeld. Vraag ernaar bij je contactpersoon op de werkplek en of controleer de ARB0-checklist.

Transport

Voor al onze chauffeurs vullen we een verklaring van ter beschikkingstelling" in. De bestuurder is echter altijd wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van het voertuig. We wijzen je daarom op een aantal voorzorgsmaatregelen, die je kunt nemen:

 • Controleer voordat je gaat rijden de banden, remmen, verlichting, claxon en het oliepeil.
 • Zorg voor schone ramen en spiegels.
 • Controleer de wagen voor en na het rijden en meld eventuele mankementen direct bij je leidinggevende.
 • Controleer en beveilig vrachten voordat je gaat rijden.
 • Neem geen passagiers mee als het voertuig daarvoor niet geschikt is. Kun je wel passagiers vervoeren en je bent dit van plan, doe dat dan uitsluitend in overleg met het bedrijf
 • Gebruik opstappen en handvatten, indien aanwezig, en zorg dat ze schoon en vetvrij zijn.
 • Rijd voorzichtig en alert.
 • Kijk uit voor voetgangers, met name bij het achteruit rijden.
 • Zorg, indien mogelijk, dat je bij het achteruit rijden gebruik maakt van iemand die je kan gidsen.
 • Haal de sleutels uit het contact als je het voertuig verlaat.

We doen samen ons best om het werk zo goed en snel mogelijk uit te voeren. Houd je hierbij altijd aan de regels en voorschriften. Eventuele boetes voor verwijtbaar gedrag, zoals te hard rijden zijn altijd voor eigen rekening.

 

Werkvergunningen

Op sommige werkterreinen gelden werkvergunning-voorschriften. In een werkvergunning staat altijd nauwkeurig omschreven wie welk werk doet, hoe en waar. Ook vind je in de werkvergunning welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn, wie daarvoor verantwoordelijk is en of de maatregelen zijn genomen. Als een werkvergunning geldt voor de plek waar jij gaat werken dan hoor je dit via je contactpersoon bij Actief Werkt!. We vertellen je dan ook welke specifieke regels er gelden en wijzen je op de bijbehorende ARBO-checklist.

Meer informatie

We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Daarom willen we graag dat je goed voorbereid aan de slag gaat en datje ook ergens terecht kunt als het niet gaat zoals het hoort. Mocht je twijfelen of je op de hoogte bent van de juiste regels of signaleer je dat veiligheidsregels onvoldoende worden nageleefd op je werkplek laat dit dan direct aan ons weten. Je kunt contact opnemen met je Actief Werkt!-vestiging of mailen naar veiligheid@actiefwerkt.nl.